อะไหล่ (Spare Parts)

Hand Push Ventilator Exhaust

ใบพัด CTF

ใบพัด SHT-30